Regulamin sklepu


I Definicje

1. Kupujący – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia za pośrednictwem www.pro3d.info. Kupującym może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 lat), jak również osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (np. osoba niepełnoletnia, która ukończyła 13 lat), która posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy.

2. Sprzedawca:

MSS Marcin Ptaszyński

ul. Gen. Władysława Andersa 3/12

99-302 Kutno

tel. +48 669 84 83 84

e-mail:  biuro@pro3d.info

NIP:  775-217-78-97

3. Regulamin – zbiór postanowień normujących zasady korzystania ze Sklepu pro3D zgodnie z wymogami określonymi w art. 8 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002, Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

4. Zamówienie - oświadczenie woli złożone przez Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sklepem pro3D, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktów.

5. Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie sklepu pro3D, za pomocą którego Kupujący składa zamówienie (z opcją rejestracji lub bez).

6. Informacja handlowa – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy.II Postanowienia ogólne

1. Regulamin niniejszy określa w szczególności:

a) rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,

b) warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

c) tryb postępowania reklamacyjnego,

d) odpowiedzialność odszkodowawczą stron.


2. Sklep pro3D prowadzony jest przez:

MSS Marcin Ptaszyński

ul. Gen. Władysława Andersa 3/12

99-302 Kutno

NIP:  775-217-78-97

tel. +48 669 84 83 84

e-mail:  biuro@pro3d.info


Siedziba Sprzedawcy:

ul. Grunwaldzka 7

99-300 Kutno

Adres korespondencyjny Sprzedawcy:

ul. Grunwaldzka 7

99-302 Kutno


Dane kontaktowe:

Adres e-mail: biuro@pro3d.info

Nr telefonu: +48 669 84 83 84


3. Sprzedawca jest podatnikiem VAT. Sprzedawca wystawia na życzenie Kupującego fakturę VAT.

4. Potwierdzenie istotnych postanowień umowy sprzedaży, zawartej między Sprzedawcą i Kupującym, następuje poprzez przesłanie Kupującemu informacji (wyciąg z  Regulaminu) na podany adres e-mail, jak również w formie tradycyjnej poprzez dołączenie wydruku potwierdzenia do przesyłki zawierającej zamówione produkty, ewentualną dokumentację oraz wystawioną na życzenie Kupującego fakturę.

5. Sprzedawca zastrzega prawo do zmiany cen produktów, wycofywania ich ze sprzedaży lub wprowadzania nowych, z tym że wiążąca dla Kupującego jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia.

6. Sprzedawca ma prawo przesyłać informacje handlowe za pomocą środków komunikacji elektronicznej za zgodą Kupującego.

7. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowej poprzez wybór odpowiedniej opcji podczas rejestracji na stronie Sklepu pro3D.III Ogólne zasady korzystania ze sklepu pro3D

1. Kupujący może w każdej chwili pobrać, przechowywać i odtwarzać niniejszy Regulamin, który jest dostępny na stronie Sklepu pro3D pod linkiem http://www.pro3d.info/content/6-regulamin.

2. Korzystanie ze Sklepu internetowego pro3D jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący wymagań technicznych dotyczących przeglądarki internetowej (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera, Safari), rozdzielczości ekranu (min. 1024x768). Kupujący powinien również dysponować odpowiednim sprzętem komputerowym, mającym połączenie z siecią Internet.

3. Kupujący ma obowiązek powstrzymać się przed przesyłaniem treści o charakterze bezprawnym, jak również podejmowaniem działań mogących wywołać zakłócenia w zakresie funkcjonowania sklepu pro3D. Przez przesyłanie treści o charakterze bezprawnym należy rozumieć w szczególności dostarczanie i przekazywanie treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, jak również rozsyłanie w ramach sklepu pro3D niezamówionej informacji handlowej (spam).

4. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze strony internetowej sklepu pro3D w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowieniami Regulaminu.IV  Realizacja zamówień

1. Zawartość strony internetowej sklepu pro3D stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

2. Kupujący przed złożenia zamówienia powinien zapoznać się z treścią Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3. W przypadku wystąpienia problemów związanych z przesłaniem formularza, zamówienie może zostać przyjęte za pomocą poczty elektronicznej biuro@pro3d.info lub telefonicznie pod nr telefonu +48 669 84 83 84.

4. Przed zawarciem umowy Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o dostępności wybranych produktów w magazynie.

5. Złożone przez Kupującego zamówienie nie stanowi zawarcia umowy między Sprzedawcą i Kupującym.

6. Po otrzymaniu zamówienia i potwierdzeniu dostępności produktów Sprzedawca przesyła Kupującemu wiadomość zwrotną z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

7. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:

a) dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;

b) jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;

c) cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy (m.in. płatności i dostawy);

d) formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji;

e) sposób płatności;

f) informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni;


8. Z chwilą odebrania przez Kupującego informacji o przyjęciu zamówienia przez Sklep dochodzi do zawarcia umowy (umowa zawierana na odległość).

9. Termin realizacji zamówienia wynosi do 48 godzin w dni robocze licząc od dnia, o którym mowa w punkcie poprzednim, pod warunkiem, że zamówiony towar jest dostępny u Sprzedawcy.

10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, a jej treść jest zgodna z postanowieniami Regulaminu.

11. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać je do momentu jego złożenia. Wprowadzanie zmian lub wycofanie wysłanego zamówienia jest możliwe poprzez kontakt e-mail pod adresem biuro@pro3d.info bądź kontakt telefoniczny pod numerem +48 669 84 83 84.

 

V Odpowiedzialność Sprzedawcy i Kupującego

1. O ile strony nie postanowią inaczej, jeżeli Sprzedawca nie będzie mógł wykonać umowy z tego powodu, że zamówiony przez Kupującego produkt nie jest dostępny, zawiadomi o tej okoliczności Kupującego niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

2. W razie niemożności dostarczenia zamówionych produktów Sprzedawca może – za zgodą Kupującego – dostarczyć inne produkty. Kupujący ma prawo dokonać wyboru tych produktów. Jeżeli wartość innych produktów nie jest tożsama z wartością produktów uprzednio zamówionych, wówczas różnice cenowe powinny zostać uregulowane w terminie ustalonym przez strony.

 

VI Zasady zapłaty ceny oraz formy płatności

1. Ceny produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki (cena ostateczna).

2. Wiążąca dla Kupującego jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia.

3. Dostępne są następujące formy płatności:

a) przedpłata na konto bankowe:

Dane do przelewu:

Nr rachunku mBank [PLN]: 58 1140 2004 0000 3702 4446 3032

Dane firmy:

MSS Marcin Ptaszyński

ul. Władysława Andersa 3/12

99-302 Kutno

Uwaga: Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po otrzymaniu płatności.
 


VII Koszty, termin i sposób dostawy

Koszt przesyłki paczki do 3 kg wynosi 16,99 zł brutto.

Paczka powyżej 3 kg przesyłana jest za darmo (dotyczy Polski).

1. Dostawa produktów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego podczas zawarcia umowy.

2. Do każdego zamówienia doliczany jest koszt dostawy zgodnie z powyższym cennikiem. Koszt dostawy jest uzależniony od wybranej formy płatności i wagi przesyłki.

3. Koszty dostawy pokrywa Kupujący.

4. Przy zamówieniu o wartości powyżej 300 zł brutto Kupujący jest zwolniony z kosztów dostawy. Nie dotyczy to zamówień z opcją płatności przy odbiorze.

5. Termin dostawy wynosi od 24 godzin (kurier DPD).

6. Termin dostawy nie może przekroczyć 30 dni, chyba, że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany kupujący może odstąpić od umowy.

7. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.

8. Z chwilą odebrania przesyłki na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary z nią związane oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktów.

9. W przypadku stwierdzenia przed odebraniem przesyłki, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik powinien ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Kupujący może zażądać również sporządzenia takiego protokołu, gdy stwierdzi, że przesyłka jest naruszona.

10. Jeżeli po odebraniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie, których nie można było zauważyć z zewnątrz przy odbiorze, przewoźnik ustali stan przesyłki na żądanie Kupującego, które powinno być zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.VIII Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres korespondencyjny Sprzedawcy:

MSS Marcin Ptaszyński

ul. Grunwaldzka 7

99-302 Kutno

lub

Adres e-mail: biuro@pro3d.info

Nr telefonu: +48 669 84 83 84


Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: MSS Marcin Ptaszyński, ul. Grunwaldzka 7, 99-302 Kutno


2. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument, chyba, że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.

3. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny zamówienia w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy.

4. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

6. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

a) jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu i opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;


IX Zasady przetwarzania danych osobowych kupujących

1. Z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Sprzedawca przetwarza dane osobowe w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego.X Pozostałe

1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.pro3d.info/content/6-regulamin.

2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.

3. Zdjęcia produktów, które zostały zamieszczone na stronie sklepu pro3D podlegają ochronie na podstawie właściwych przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o ochronie praw autorskich i własności intelektualnej (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83 ze zm.).

4. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

5. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.

6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży z Konsumentem będą rozstrzygane w drodze mediacji.

7. W pozostałych przypadkach, tzn. gdy stroną umowy nie jest konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych z zwartej umowy jest sąd polubowny lub sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.